SklepKawa.pl
2024/07/21 00:05
Do darmowej dostawy brakuje Ci:
Wysyłka gratis!
Regulamin konkursu Kawowe historie

Regulamin konkursu Kawowe historie ze SKLEPKAWA.PL

 

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest EwTrade Ewa Marzec z siedzibą w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 32/24, NIP: 534-138-54-81 zwana dalej „organizatorem”.
 2. Sponsorem nagród w konkursie jest EwTrade Ewa Marzec z siedzibą w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 32/24, NIP: 534-138-54-81.

 

 

§ 1

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która:
  • jest członkiem najbliższej rodziny organizatora,
  • jest pracownikiem organizatora,
  • jest związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1. wstępnych,
  2. zstępnych,
  3. rodzeństwo,
  4. małżonka,
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

 

§ 2

Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie na Instagramie https://www.instagram.com/sklepkawa.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/sklepkawapl w dwóch                    postach konkursowych
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.06.2024 i trwa do dnia 3.07.2024 do godz. 23:59.

 

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Gdzie piłeś/piłaś najlepszą kawę i dlaczego to miejsce było wyjątkowe? w komentarzu pod postem konkursowym oraz na zaobserwowaniu profilu na Instagramie https://www.instagram.com/sklepkawa.pl i/lub na Facebooku https://www.facebook.com/sklepkawapl
 2. Dla kawosza dla kawosza, który oznaczy największą liczbę osób w ramach nagrody specjalnej mamy dla Was jedno opakowanie kawy Passalacqua Gold Vulcan 0,5 kg

 

 1. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

 

 1. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

 

 § 4

Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

 

§ 5

Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki Regulaminu zespół SklepKawa.pl wybierze laureatów.

 

 1. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 5.07.2024 na Instagramie https://www.instagram.com/sklepkawa.pl i Facebooku https://www.facebook.com/sklepkawapl

 

§ 6

Nagroda

 1. Nagrody w konkursie: 4 puszki kawy ziarnistej Barbera Classica 250 g  – 2 nagrody dla zwycięzców na Facebooku i 2 nagrody dla zwycięzców na Instagramie oraz nagroda specjalna: 2 opakowania kawy Passalacqua Gold Vulcan 0,5 kg - 1 nagroda dla zwycięzcy na Facebooku i 1 nagroda dla zwycięzcy na Instagramie.
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z SklepKawa w wiadomości prywatnej serwisu Facebook lub/i Instagramw celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z partnerem konkursu w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

 

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący wsparcie IT.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://sklepkawa.pl/pl_PL/i/Regulamin-konkursu-Kawowe-historie/47
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres marketing@sklepkawa.pl w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium